09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

خانه » کارآفرینی ، طرح توجیهی » طرح توجیهی تولید الکل از برنج

طرح توجیهی تولید الکل از برنج

در ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮ و ﻣﻬﺎرت ﺧﺎص ﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺷـﯿﻤﯽ  دان و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮوف ﻓﺮاﻧﺴﻮی Gay-Lussa  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻗﻨﺪ اﺻﻠﯽ و آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﺨﻤﯿﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺨﻤﺮ در ً ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺨﻤﯿﺮ. در ﺳـﺎل ۱۸۳۷ﻣـﯿﻼدی اﺛﺒـﺎت ﮔﺮدﯾـﺪ و ﭘـﺲ از آن ﻟﻮﺋﯽ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﯽ ﻫﻮازی ﻣﺨﻤﺮرا ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺧـﻮد ﮔﺮدﯾﺪ.از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ  ﻗﻨ ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺪی ﺻﻮرتﮔﯿﺮد و ﻟﺬا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه  ً آن، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ آن ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﻣﺤﺴﻮب  ﮔﺮدد .ﻓﺮاﯾﻨﺪ در  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ، ﻣﻼس ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد…….. تعداد صفحات:۴۷ اشتغال زایی:۱۹ نفر حجم:۷۸۸ کیلوبایت فرمت:pdf   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *