09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

خانه » کارآفرینی ، طرح توجیهی » طرح توجیهی تولید الیاف مصنوعی اکریلیک

طرح توجیهی تولید الیاف مصنوعی اکریلیک

در ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم راﺑﺮت ﻫﻮک ( Robert Hooke )  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﯾﻌﯽ را از ﺳﻮراخ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﻋﺒﻮر دﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺳﻮراخ ﻫﺎ آن را  ﺪ ، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ اﻟﯿﺎف ﻣﺪاوم ﯾﺎ ﻓﯿﻼﻣﻨﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨ . در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻮﯾﺰ ﺷﻮاب ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻟﯿﺎف ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ و ﻇﺮﯾﻒ ﺷﯿﺸﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﻮر ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺬاب از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﮐﻮﭼﮑﯽ و ﺳﭙﺲ ﺳﺮد ﮐﺮدن آن ﻫﺎ در ﻫﻮا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ. ﻠ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳ ﻮﻟﺰ ﭼﻮب را اﺳﺘﺨﺮاج و در ﺣﻼل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﻋﺒﻮر داده و اﻟﯿﺎف ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ . در ﻫﻤﯿﻦ دﻫﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺣﻼل ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر دادن ﻣ ﺤﻠﻮل ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺎﻓﺬ رﯾﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ . ۱ در ﺳﺎل ۹۳۶   ﻧﺎﯾﻠﻮن ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ، اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮﻫﺎ ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم اﻧﻮاع اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣصرف رسید. تعداد صفحات:۸۹ اشت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *