09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

خانه » کارآفرینی ، طرح توجیهی » طرح توجیهی تولید انجین موتور سیکلت

طرح توجیهی تولید انجین موتور سیکلت

اﻧﺠﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ آن ﻣـﯽ   ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣﺘﺮاﻗﯽ دو ﯾﺎ ﭼﻬﺎر زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽ  ﮔـﺮدد و ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  ﻣﻮﺗﻮر ﯾﺎ اﻧﺠﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ در ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮ ﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد وﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻄـﺎﺑﻖاﻧﺠﯿﻦ در ﻗﺪرت ً ﻣﻘﺮرات ﺻﺮﻓﺎ   50ﻫﺎی ۱۵۰ ﺗﺎ ﺳﯽ ﺳﯽ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺪرت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ از ﺣﺪود ﺳﻪ ﺗﺎ ده اﺳﺐ ﺑﺨﺎر را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.  از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺠﯿﻦ ا ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دو ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم در  ﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا  ﻣیﮔﺮدد در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اول، ﻣﻮﺗﻮر از ﻧﻮع دو زﻣﺎﻧـﻪ و در ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم دوم از ﻧـﻮع ﭼﻬﺎرزﻣﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺧﯿـﺮا راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر دو زﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑـﻮدن ﻣﯿـﺰان آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐـﺸﻮر از ﻧﻮع ﭼﻬﺎرزﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ. تعداد صفحات:۶۶ اشتغال زایی:۲۷ نفر حجم:۵۷۸ کیلوبایت فرمت:p …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *