09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

خانه » کارآفرینی ، طرح توجیهی » طرح توجیهی تولید انزیم های پانکراتیک جهت تولید چرم

طرح توجیهی تولید انزیم های پانکراتیک جهت تولید چرم

ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎ ﻣﻠﮑﻮﻟﻬﺎﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﯼ و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁنﻓﺮﺁﻳﻨﺪمی دهند.ﻣﺜﻼ ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎﯼ هﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎ را ﭘﺮوﺗﺌﺎز هﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع هﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ هﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ و ﻃﺒﻘﻪ هﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺑﺮاﯼ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮرﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻳﮏ ﺳﺮﯼ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻩ هﺎﯼ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮔﺮدد . از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎ، ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎﯼ ﮔﻮارﺷﯽ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدن ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻔﺎوت ﺁﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻳﮏ ﻣﻮﺟﻮد داراﯼ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . از ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف دﻳﮕﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻧﺰﻳﻢ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺸﻢ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از وارد ﺁﻣﺪن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﭘﺸﻢ ﺑﺎ آﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ آﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺁن را ﺑﺼﻮرت ﻧﺦ ﭘﺸﻤﻲ ارزﺷﻤﻨﺪی درﺁورد، ﻓﺮاوری روی ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺁهﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم  ﺷﻮد .ﺷﻴﺮﻩ ﭘﺮوﺗﺌﺎزهﺎی ﻣﺎﻳﻊ از ﻗﺒﻴﻞهﺎی ﺣﺎوی ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و آﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪﻩ، درﻗﺴﻤﺖ ﺑﺸﺮه ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻲ ﭘ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *