09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

خانه » کارآفرینی ، طرح توجیهی » طرح توجیهی تولید انواع الکترود

طرح توجیهی تولید انواع الکترود

 ﻪ اﻧﻮاع ﺟﻮش ﻫﺎی ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐ ﺖ ، ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو روش ﻣﺮﺳﻮم در ﻣﯿﺎن ﻋﻮام ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﻮش ﺑﺮق اﺳ . اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻮﺷﮑﺎری از اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .  از ﯾﮏ ﻣﻔﺘﻮل ﮐﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ، در ﺟﻮش ﺑﺮق اﺳﺖ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺎن ﻗﻄﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻔﺘﻮل اﻟﮑﺘﺮود ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮود و ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ  ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد .د اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ از دو ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮد . ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮق ﺷﻬﺮ و ﯾﺎ ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿ ﺎز ﺟﻮﺷﮑﺎری را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . روش دﯾﮕﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎده از ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .ﺪ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از انرژی سوختی انرژی الکتریکی لازم را فراهم میکند. تعداد صفحات:۱۰۱ اشتغال زایی:۳۷ حجم:۱٫۲۹ مگابایت فرمت:pdf …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *