09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

خانه » کارآفرینی ، طرح توجیهی » طرح توجیهی تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالای آلودگی در نانو حفره های دستمال

طرح توجیهی تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالای آلودگی در نانو حفره های دستمال

اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد  ﻣﯿﮑﺮوﻓﺎﯾﺒﺮﻫﺎ در ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﻓﺎﯾﺒﺮﻫﺎ ﺟﺬب ﺑﺎﻻی آب اﺳت. ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺤﺖ نیروی واندروالس بین مولکولی قرار دارند. .  ﻣﻠﮑﻮﻟﻬﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ اﺳت. ﻣﻠﮑﻮل ﻫﺎی آب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﻤﯽ ﭼﺴﺒﻨد.کشش سطحی آب ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻎ ﻓﻠﺰی را ﻣﯿﺘﻮان روی آب ﻧﮕﻪ داﺷﺖ . اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﻔﻨﺞ ﯾﺎ پارچه ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ  آب ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ اﻟﯿﺎف  در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم و( ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت روغن) ﺟﺎذب ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ  آب ﻫﺴﺘﻨد…… تعداد صفحات:۳۹ فرمت:pdf اشتغال زایی:۱۷نفر   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *