09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

خانه » کارآفرینی ، طرح توجیهی » طرح توجیهی تولید رنگ عایق حرارتی برای کاربردهای ساختمانی با گویچه های شیشه ای نانویی

طرح توجیهی تولید رنگ عایق حرارتی برای کاربردهای ساختمانی با گویچه های شیشه ای نانویی

ذرات ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﮐﺮوی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﯿﮑﺮو ﮐﻪ  دارای ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﺻﻄﻼح Ceramic Sphere or Cenospere  ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ دارای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاوان در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ازجمله ﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده در رﻧﮓ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳت . اﯾﻦ ﮔﻮﯾﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﺑﻮده و ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺮوی ﺷﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﯿﻨﻪ اﺳﺖ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ،ماهش جذب زرین ها،کاهش وزن نهایی محصول ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺳﻄﺢ وﯾﮋه ﺑﺎﻻ ﺑﻬﺒﻮد سیالیت و کاهش خش پذیری ایجاد میکنند تعداد صفحات:۴۰ فرمت:pdf اشتغال زایی:۳۷نفر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *