09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

خانه » کارآفرینی ، طرح توجیهی » طرح توجیهی تولید رنگ های سرامیکی

طرح توجیهی تولید رنگ های سرامیکی

در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺳﺎزی اﺻﻮﻻ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﻼ و ﺗﺰﺋﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎی  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی ﻓﻠﺰی اﺳﺘﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﺪ ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ (ﺳـﯿﻠﯿﺲ) ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺷـﺪه و اﺻـﻄﻼﺣﺎ ﻟﻌﺎب ﺳﺮاﻣﯿﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻟﻌـﺎب ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه را روی ﺳـﺮاﻣﯿﮏ ﭘﻮﺷـﺶ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ و در ﮐـﻮره ﻫـﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﭘﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻟﻌﺎب ﺳـﺎزی را اﻏﻠـﺐ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳـﺮاﻣﯿﮏ ﺳـﺎزی اﻧﺠـﺎم  ﻣﯽ دهند در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﻪ رﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻟﻌﺎب ﮐﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﯽ باشد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺻـﻮﻻ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﺘﻼط ﺳﺎده بودهدارای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿـﺰ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻟﻌـﺎب در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﻣﺮﺳﻮم ﻧﯿست…. تعداد صفحات:۵۷ فرمت:pdf اشتغال زایی:۳۹نفر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *