09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

خانه » مهندسی پلیمر » کتاب مکانیک سیالات

کتاب مکانیک سیالات

کتاب مکانیک سیالات

دسته بندی مهندسی پلیمر
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۵٫۴۶۹ مگا بایت
تعداد صفحات ۵۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کتاب مکانیک سیالات

کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها

اهداف درس:
– آشنائی با معادلات حاکم بر جریان سیال
– شناسائی روابط کاربردی جریان در لولههای تحت فشار
– طراحی و محاسبه لولههای تحت فشار
– آشنائی با جریانهای غیر ماندگار(ضربه قوچ)
– آشنائی با پدیده آشفتگی

طرح درس
فصل اول: مروری بر معادلات معادله پیوستگی، اندازه حرکت و انرژی ۱-۱
فصل دوم: روابط جریانهای تحت فشار و طراحی لولهها ۱-۲
فصل سوم: جریانهای غیرماندگار ضربه قوچ ۱-۳
فصل چهارم: پدیده آشفتگی

سئوالات فصل اول

۱-۱- در یک لوله با مقطع دایرهای شکل به قطر ۲۰۰ میلی متر، سرعت جریان بـر روی نقـاط مختلـف شـعاع
لوله در فواصل صفر، ۶۵ ،۳۶ و ۸۷ میلیمتری از مرکز لوله به ترتیب برابر۶/۱ ،۶/۸ ،۷ و ۵ متـر در ثانیـه
اندازه گیری شده است. مقادیر تقریبی دبی جریان، سرعت متوسط و نسـبت سـرعت حـداکثر بـه سـرعت
متوسط را بیابید.

۲-۱- برای یک خط لوله آب مقادیر زیر را تعیین کنید:
الف- هد فشار معادل با فشار ۱۷۰کیلونیوتن بر مترمربع
ب- مقدار فشار معادل با هد فشار ۴۵ متر.
ج- مقدار سرعت معادل با هد سرعت ۱۰ متر

۳-۱- در یک لوله به قطر ۰٫۱۸ متر، آب با سرعت ۳٫۶ متردرثانیه و فشار ۳۴۵ کیلوپاسکال در جریـان اسـت . در
یک مقطع به فاصله ۱۲ متر از مقطع اول، قطر لوله به ۰٫۰۷۶ متر کاهش می یابد. با فرض سیال ایـده آل،
مقدار فشار را در مقطع دوم در شرایط زیر بیابید.
الف: لوله افقی
ب: لوله عمودی(جریان به طرف بالا)

فصل اول: مروری بر معادلات پیوستگی، اندازه حرکت و انرژی

۶ -۱
مکانیک سیالات II
4-1- در شکل زیر آب در مجموعه نازل و زانویی که در صفحه افق قرار دارد جریان دارد و از نازل به اتمسفر
تخلیه می شود، نیروی لازم جهت ثابت نگه داشتن مجموعه چقدر می باشد؟

۵-۱- یک لوله آب به قطر ۳۰۰ میلیمتر، توسط یک تبدیل کاهنده ۳۰ درجه به یـک لولـه بـه قطـر ۱۵۰ میلـی متـر
متصل شده است. ( زاویه بین محور دو لوله ۳۰ درجه است). هر دو لوله در یک صـفحه قـائم قـرار گرفتـه انـد .
حجم داخلی تبدیل ۵۰ لیتر و وزن تبدیل در حالت خشک ۲۲۰ نیوتن است. هـد فشـار در طـول لولـه بـا قطـر
بزرگتر برابر ۲ متر و دبی جریان ۱۵۰ لیتر در ثانیه میباشد. مقدار و جهـت نیـروی وارد بـر تبـدیل را محاسـبه
کنید.
۶-۱- یک تبدیل که قسمتی از یک سیستم لوله کشی را تشکیل می دهد،آب از سمت چپ با سرعت ثابت ۴متـر بـر
ثانیه و فشار مطلق ۳/۵ کیلوگرم نیرو بر سانتی متر مربع وارد می شـود .فشـار مطلـق در انتهـای دیگـر تبـدیل
۳/۱۷ کیلوگرم نیرو برسانتی مترمربع می باشد.وزن تبدیل ۱۰کیلوگرم نیـرو و حجـم داخـل آن V =0/03 متـر
مکعب است . طول المان ۱۰۰ سانتیمتر و سطح مقطـع ورودی دو برابـر سـطح مقطـع خروجـی اسـت . کـل
نیرویی که تبدیل و سیال اطراف آن به پایه وارد مـی کننـد را محاسـبه کنیـد . مسـاحت سـطح مقطـع ورودی
cm2
100 در نظر بگیرید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *