09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی دسته بندی ها: زمین شناسی

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۵ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است…. جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۳ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. اگر در جمع دو عدد صحیح یکی مثبت و دیگری منفی باشد و بدون در نظر گرفتن علامت ها عدد منفی بیشتر باشد، برای جواب دو عدد را از هم کم و علامت منفی […]

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت فصل اول ریاضی هفتم

پاورپوینت فصل اول ریاضی هفتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۰ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است…. جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هشتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۴۱ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. رابطه میان مجذور (مربع) اندازه ضلع های مثلث قائمالزاویه به رابطه فیثاغورس معروف است این رابطه بیان می کند که در هر مثلث قائم الزاویه مجذور وتر با مجموع مجذورهای دو ضلع دیگر برابر […]

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت فصل پنجم ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل پنجم ریاضی هشتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.شتاب حرکت هر جسم در هر لحظه همواره در جهت بردار برآیند نیروهای وارد بر آن است برای مثال وقتی یک موشک شلیک می شود نیروهای وارد بر آن عبارتند از نیروی درونی نیروی پیشران، […]

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هشتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۴۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. هر عدد به توان یک، برابر خود عدد می شود. یک به توان هر عدد برابر یک میشود. صفر به توان عر عدد مثبت برابر صفر می شود… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هشتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۶۰ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. در صفحه به هر خط شکسته بسته چند ضلعی گفته می شود به شرط آنکه ضلع ها یکدیگر را قطع نکنند، اگر در یک چند ضلعی همه ضلع ها با هم و همه زاویه […]

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی هشتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۸ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. … جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هشتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۵ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. به اعدادی که عدد داده شده بر آنها بخش پذیر باشد شمارنده های (مقسوم علیه های) آن عدد گفته می شود. هر گاه یک عدد را در اعداد طبیعی به ترتیب ضرب کنیم مضرب […]

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی هشتم این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. … جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...