09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی دسته بندی ها: صنایع

فروش گلاب ،عرقیات و شربتهای اصل کاشان

سپهر گلاب کاشان تولید کننده عطر،گلاب،اسانس وعرقیجات گیاهی . تهیه شده از گل و گیاه گلستانهای سهراب سپهری این محصولات با استفاده از آب چشمه و دیگ و پارچ مسی زیر نظر پزشکان طب سنتی تولید شده و دارای خواص درمانی هستند. جهت مشاهده و سفارش گلاب ارگانیک و اصل بر رو دکمه زیر کلیک […]

بیشتر بخوانید...

ارائه ی مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در محیطهای پروژه محور…

ارائه ی مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در محیطهای پروژه محور…   فهرست مطالب عنوان شماره صفحه چکیده …۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه….۳ ۱- ۲بیان مساله…۳ ۱-۳ اهمیت ضرورت و انجام تحقیق..۴ ۱-۴ جنبه جدید و نوآوری در تحقیق…۴ ۱-۵ اهداف مشخص تحقیق…۴ ۱-۶ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۵ ۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی […]

بیشتر بخوانید...

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)…..

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)…..   چکیده امروزه مدیریت زیست محیطی با تاکید بر حفاظت از محیط زیست به یکی از مهم ترین مسائل مشتریان، دولت ها، صنایع و رقبا تبدیل شده و فشارهای بین المللی و جهانی، […]

بیشتر بخوانید...

انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی…

انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی…  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده…۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه و معرفی موضوع.۳ ۱ـ۲- اهداف و فرضیات تحقیق…۶ ۱-۲-۱- اهداف تحقیق .۶ ۱-۲-۲- فرضیات تحقیق ..۶ ۱-۳- اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۷ ۱-۳-۱- مدیریت زنجیره […]

بیشتر بخوانید...

تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور مبتنی بر رویکرد بهینه‌سازی استوار….

تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور مبتنی بر رویکرد بهینه‌سازی استوار…. فهرست مطالب چکیده.. ۱ مقدمه. ۲ فصل اول: کلیات تحقیق….. ۵ ۱-۱٫ مقدمه… ۶ ۱-۲٫ تعاریف کلی از حوزه تحت بررسی…. ۶ ۱-۲-۱٫ مکان‌یابی محور………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶ ۱-۲-۲٫ انواع کاربرد‌های مسئله‌ی مکان‌یابی محور…………………………………………………………………………………………….. ۹ ۱-۲-۲-۱٫ خطوط هوایی و… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل…

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل…  فهرست فصل اول. ۱۵ ۱-مقدمه. ۱۶ ۱-۱ پلیمرها و انواع آن. ۱۷ ۱-۱-۱-پلیمرهای زیست تخریب پذیر با خاستگاه طبیعی. ۱۸ ۱-۱-۳- پلی وینیل الکل. ۱۹ ۱-۲-نانو کامپوزیت. ۱۹ ۱-۳-فناوری نانو چیست ؟. ۲۲ ۱-۱-۳-استفاده از مواد لیگنوسلولزی در علوم […]

بیشتر بخوانید...

مدیریت کیفیت خدمات بانکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی (مطالعه موردی: بانک دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی در مازندران)…

مدیریت کیفیت خدمات بانکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی (مطالعه موردی: بانک دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی در مازندران)…   چکیده درگذشتهبهدلایلمتعددینظیرفزونیتقاضابرعرضهومحدودبودنرقابت،به خواستههاونیازهایمشتریانِبانک ها،توجهچندانینمیشدوافرادمجبوربودندخدمات موردنیازخودراباهرکیفیتی،دریافتنمایند. درسالهایاخیربهعلتتاسیس بانکهای خصوصیوافزایش میزانآگاهیمشتریاناز کیفیتخدمات بانکی، رقابت جهتحفظبقا، افزایش یافته وکیفیتخدمات،شرطلازمبرایبانک ها، جهتدستیابیبهموفقیت شدهاست. درچنینوضعیترقابتی،مناسبتریناستراتژیبرایبانکها،… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...

تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی با در نظر گرفتن شرایط ظرفیت و عدم ظرفیت….

تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی با در نظر گرفتن شرایط ظرفیت و عدم ظرفیت…. چکیده : در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﭙﺮدازد. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار را ﺑﻪدﺳﺖ […]

بیشتر بخوانید...

توسعه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی نگهداری و زمانبندی تولید با رویکرد فرا ابتکاری ….

توسعه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی نگهداری و زمانبندی تولید با رویکرد فرا ابتکاری …. چکیده رویکرد یک سیستم تولید به کم بودن از کار افتادگی تجهیزات و فرایند وابسته است. نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت نقش اساسی در دستیابی به این هدف ایفا می­کنند. علاوه بر این با گذشت زمان کیفیت تجهیزات […]

بیشتر بخوانید...

عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP (مطالعه موردی: شرکت داروسازی ایران داروک)…

عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP (مطالعه موردی: شرکت داروسازی ایران داروک)…  چکیده  عارضه‌یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP (مطالعه موردی: شرکت داروسازی ایران داروک)   با توجه به سازماندهی مجدد و وسیع فرآیندها و ساختارهای کسب وکار و همچنین دنیای در حال تغییر صنعت، مفهوم زنجیره تامین و مدیریت […]

بیشتر بخوانید...