اسکاتیش های هایلند فولد اشرافی از پدر مادر وارداتی

*اسکاتیش های هایلند فولد

* از پدر مادر وارداتی

*با رنگ چشم سبز یشمی

*رنگ های تخصصی

* دبل فولد

* فوق العاده اشرافی

* شاه توله سفید نشونه دار پا کوتاه نر

*  کاراملی نر

* بلوی تبی ماده

* تورتورایس ماده  

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۶۴۵۴۳۴