09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی برچسب ها: با

فایل efs قابل رایت با اودین سالم تست شده برای سامسونگ samsung A500fu

فایل efs قابل رایت با اودین سالم تست شده برای سامسونگ samsung A500fu فایل efs قابل رایت با اودین سالم تست شده برای سامسونگ samsung A500fu … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه u21gt_v1.08 پردازنده ROCKCHIP

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه u21gt_v1.08 پردازنده ROCKCHIP فایل فلش تبلت چینی با مشخصه u21gt_v1.08 ROCKCHIP … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

وکتور دسته بازی با پسوند svg

وکتور دسته بازی با پسوند svg دو عدد دسته بازی در دو رنگ خاکستری و قرمز با قابلیت ویرایش در ایلستریتور با پسوند svg    طراح:سعید محمدپور  … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انواع هود با فناوری نانو

طرح توجیهی تولید انواع هود با فناوری نانو ﻫﻮد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻮد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺠ ﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ زﯾﺮا درآﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی آب روﻏﻦ درﻣﻮاد زاﺋﺪ ﭘﺨﺖ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود اﯾﻦ ﺑﺨﺎرات ﭼﺮب ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮا ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ ﮔﯿﺮ وﺻﻔﺤﺎت ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﻨﺪه وﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید بتن آماده با قابلیت پاشش در ارتفاع

طرح توجیهی تولید بتن آماده با قابلیت پاشش در ارتفاع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻃﺮح ه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺘﻦ آﻣﺎد  از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺳﯿﻤﺎن و ﺑﺘﻦ در ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺑﺘﻦ ﻃﺒﻖ روش ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و از ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺘﻨﯽ […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید جوراب معطر با فناوری نانو

طرح توجیهی تولید جوراب معطر با فناوری نانو جوراب نانو ضد بو مصرف عمومی دارد و همه می توانند از این محصول جدید و با قابلیت های بالا استفاده کنند.از آنجایی که این محصول در کشور به صورت عمده تولید نمی گردد از آن رو نمی توان برآورد مناسبی از قیمت داخلی آن داشت.(کلیه توضیحات […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید رنگ عایق حرارتی برای کاربردهای ساختمانی با گویچه های شیشه ای نانویی

طرح توجیهی تولید رنگ عایق حرارتی برای کاربردهای ساختمانی با گویچه های شیشه ای نانویی ذرات ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﮐﺮوی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﯿﮑﺮو ﮐﻪ  دارای ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﺻﻄﻼح Ceramic Sphere or Cenospere  ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ دارای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاوان در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ازجمله ﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده در رﻧﮓ ﻫﺎی […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالای آلودگی در نانو حفره های دستمال

طرح توجیهی تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالای آلودگی در نانو حفره های دستمال اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد  ﻣﯿﮑﺮوﻓﺎﯾﺒﺮﻫﺎ در ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﻓﺎﯾﺒﺮﻫﺎ ﺟﺬب ﺑﺎﻻی آب اﺳت. ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺤﺖ نیروی واندروالس بین مولکولی قرار دارند. .  ﻣﻠﮑﻮﻟﻬﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ […]

بیشتر بخوانید...

پروژه روند اتصال بین دوماده سرامیکی واتصال بین یک ماده سرامیکی با فلز

پروژه روند اتصال بین دوماده سرامیکی واتصال بین یک ماده سرامیکی با فلز               نوع فایل: word قابل ویرایش ۶۰ صفحه   چکیده: در این مجموعه روند اتصال بین دوماده سرامیکی واتصال بین یک ماده سرامیکی با فلز بررسی می‌شود. در ابتدا اتصال بین سرامیک با فلز بررسی می‌شود […]

بیشتر بخوانید...

پروژه رشته میکانیک سیالات با بررسی جوشکاری

پروژه رشته میکانیک سیالات با بررسی جوشکاری               نوع فایل: word قابل ویرایش ۲۲۰ صفحه   مقدمه: ارسطو که نظر های فیلسوف های یونانی پیش از خود را خلاصه کرده بود عقیده داشت که همه موارد موجود در زمین از چهار عنصر« خاک آب آزمایش های مربوط به هوا […]

بیشتر بخوانید...