09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی برچسب ها: توجیهی

طرح توجیهی تولید ورق PVC نرم

طرح توجیهی تولید ورق PVC نرم دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی فرمت فایل doc حجم فایل ۳۹ کیلو بایت تعداد صفحات ۳۷ پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود خلاصه و فشرده مطالعات فنی، مالی، اقتصادی طرح:محصول مورد نظر طرح ورق پی-وی-سی نرم می باشد که با وزن […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید الکل از برنج

طرح توجیهی تولید الکل از برنج در ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮ و ﻣﻬﺎرت ﺧﺎص ﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺷـﯿﻤﯽ  دان و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮوف ﻓﺮاﻧﺴﻮی Gay-Lussa  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻗﻨﺪ اﺻﻠﯽ و آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﺨﻤﯿﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺨﻤﺮ در ً ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺨﻤﯿﺮ. در ﺳـﺎل ۱۸۳۷ﻣـﯿﻼدی اﺛﺒـﺎت ﮔﺮدﯾـﺪ و […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انواع چاشنی

طرح توجیهی تولید انواع چاشنی در طرح حاضر منظدر از انواع چاشنی، ادویه ها-اواع سس ها-آبلیمو-آبغوره و… می باشد که محصدلات ذکر شده به دلیل گستره بسیاری که دارند به عنوان محصول همگن انواع سس ها را مورد   بررسی قرار می دهیم .  انواع سس های غذایی جهت ایجاد طع  در غذاها مدرد استفاده […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انواع پمپ و متعلقات چاه

طرح توجیهی تولید انواع پمپ و متعلقات چاه اﻏﻠﺐ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن  ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از آب رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ و. ..  در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮار  ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﭼﺎه  ﻋﻤﯿق ﻫﺴﺘﻨد.   ، ﭘﻤﭗ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎل از ﻧﻘﻄﻪ […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انواع الکترود

طرح توجیهی تولید انواع الکترود  ﻪ اﻧﻮاع ﺟﻮش ﻫﺎی ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐ ﺖ ، ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو روش ﻣﺮﺳﻮم در ﻣﯿﺎن ﻋﻮام ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﻮش ﺑﺮق اﺳ . اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻮﺷﮑﺎری از اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .  از ﯾﮏ ﻣﻔﺘﻮل ﮐﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ، در ﺟﻮش ﺑﺮق اﺳﺖ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل و […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انزیم های پانکراتیک جهت تولید چرم

طرح توجیهی تولید انزیم های پانکراتیک جهت تولید چرم ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎ ﻣﻠﮑﻮﻟﻬﺎﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﯼ و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁنﻓﺮﺁﻳﻨﺪمی دهند.ﻣﺜﻼ ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎﯼ هﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎ را ﭘﺮوﺗﺌﺎز هﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز

طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید(آنزیم سلولاز)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انجین موتور سیکلت

طرح توجیهی تولید انجین موتور سیکلت اﻧﺠﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ آن ﻣـﯽ   ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣﺘﺮاﻗﯽ دو ﯾﺎ ﭼﻬﺎر زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽ  ﮔـﺮدد و ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  ﻣﻮﺗﻮر ﯾﺎ اﻧﺠﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ در […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید الیاف مصنوعی اکریلیک

طرح توجیهی تولید الیاف مصنوعی اکریلیک در ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم راﺑﺮت ﻫﻮک ( Robert Hooke )  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﯾﻌﯽ را از ﺳﻮراخ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﻋﺒﻮر دﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺳﻮراخ ﻫﺎ آن را  ﺪ ، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید الیاف از چای

طرح توجیهی تولید الیاف از چای گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید(الیاف از چای)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در […]

بیشتر بخوانید...