09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی برچسب ها: توجیهی

طرح توجیهی تولید انواع ورق گالوانیزه

طرح توجیهی تولید انواع ورق گالوانیزه اﻣﺮوزه ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه  ﻳﻜﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮﻳﺎل ﺑﺮای ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺳﺒﻚ ﺑﻮدن و ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺘﺮﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻣﺪرن و ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎ ی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انواع هود با فناوری نانو

طرح توجیهی تولید انواع هود با فناوری نانو ﻫﻮد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻮد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺠ ﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ زﯾﺮا درآﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی آب روﻏﻦ درﻣﻮاد زاﺋﺪ ﭘﺨﺖ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود اﯾﻦ ﺑﺨﺎرات ﭼﺮب ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮا ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ ﮔﯿﺮ وﺻﻔﺤﺎت ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﻨﺪه وﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انواع قطعات پلی پورتان

طرح توجیهی تولید انواع قطعات پلی پورتان گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی ساخت(انواع قطعات پلی پورتان)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انواع قالب صنایع پلاستیک و کفش

طرح توجیهی تولید انواع قالب صنایع پلاستیک و کفش گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید(انواع قالب صنایع پلاستیک و کفش)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انواع فلنج به روش فورج

طرح توجیهی تولید انواع فلنج به روش فورج ﭘﯿﺶ از ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻓﻮﻻد ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﯾﺖ و ﭘﺮﻟﯿﺖ و ﮐﺎرﺑﯿﺪﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺣﺮارت دادن ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﻣﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﯽ زﻧﯽ آﺳﺘﻨﯿﺖ آﻏﺎز ﻣﯽ ﻓﺮﯾﺖ و ﺳﻤﺎﻧﺘﯿﺖ درون آﺳﺘﻨﯿﺖ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺣﻞ ﺷﺪن ﮐﺎر ﺑﯿﺪﻫﺎ […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انواع غذای آماده و نیمه آماده

طرح توجیهی تولید انواع غذای آماده و نیمه آماده در ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ وﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ارﺟﺎﻋﻲ از ﺳﻮی ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻣﻜـﺎن ﺳـﻨﺠﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﺎده اﻧﻮاع ﻏﺬای آﻣﺎدهو نیمه آماده مورد برسی و تجزیه و تحلیل واقع می گردد.به عنوان مقدمه ای کوتاه ﻋﻨﻮان ﻣﻲ دارد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن و ﻧﻔﻮذ […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید ظروف چینی

طرح توجیهی تولید ظروف چینی ﺑﺸﺮ در ﭘﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف د زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻇﺮوف را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻇﺮوف از ﺟﻨﺲ ﻣﻮا  ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ   ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺮﻏﻮب آن ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ً ﺧﻮد را از ﻇﺮوف ﮔﻠﯽ و ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻃﯽ ﺖ ﮐﺮده اﺳ .ه […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انواع سمعک(آنالوگ و دیجیتال)

طرح توجیهی تولید انواع سمعک(آنالوگ و دیجیتال) گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید انواع سمعک(آنالوگ و دیجیتال)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید ایزو پرن

طرح توجیهی تولید ایزو پرن گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی ساخت(ایزوپرن)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انواع وسایل آتش بازی

طرح توجیهی تولید انواع وسایل آتش بازی  ﺗﺮﻗﻪ و ﻓﺸﻔﺸﻪ  ﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد در  ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ و  اﻃﻤﯿﻨ  ﺎن ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ﺟﺒﺮان اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺪﻣﺎت جبران ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را به وﯾﮋه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش وارد ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮد. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ،ﻣﺠﻮز […]

بیشتر بخوانید...