09369823314 ««شماره تلگرامی اا ایمیل» hadimoradiir@yahoo.com

بایگانی برچسب ها: تولید

طرح های گسترده ساعت کنج دیواری کلاسیک

طرح های گسترده ساعت کنج دیواری کلاسیک طرح های گسترده  ساعت کنج دیواری کلاسیک ( معروف به پدر بزرگ ) با فورمت ( پی دی اف ) برای ساخت و یا تولید … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

طرح مشبک برای وسط میز

طرح مشبک برای وسط میز دو طرح مشبک برای وسط میز، جهت کار با اره برقی یا دستی و لیزر فورمت ( پی دی اف ) در دو نوع گرد و چهار گوش … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

قاب عکس دوتایی مشبک

قاب عکس دوتایی مشبک طرح گسترده قاب عکس دوتایی مشبک و راهنمای ساخت،  برای کار با اره برقی یا دستی و لیزر فورمت ( پی دی اف ) … دریافت فایل

بیشتر بخوانید...

تحقیق درباره استراتژی تولید

تحقیق درباره استراتژی تولید لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   دسته بندی: Word   نوع فایل: doc  (قابل ویرایش و آماده پرینت )   تعداد صفحه: 10 صفحه  قسمتی از متن فایل دانلودی مقدمه در سراسر این مجموعه ما به دنبال روشهایی برای تولید پنجره ها به شکلی سریعتر، موثرتر و پربازده تر می باشیم هیچکدام از […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انواع چاشنی

طرح توجیهی تولید انواع چاشنی در طرح حاضر منظدر از انواع چاشنی، ادویه ها-اواع سس ها-آبلیمو-آبغوره و… می باشد که محصدلات ذکر شده به دلیل گستره بسیاری که دارند به عنوان محصول همگن انواع سس ها را مورد   بررسی قرار می دهیم .  انواع سس های غذایی جهت ایجاد طع  در غذاها مدرد استفاده […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انواع پمپ و متعلقات چاه

طرح توجیهی تولید انواع پمپ و متعلقات چاه اﻏﻠﺐ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن  ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از آب رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ و. ..  در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮار  ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﭼﺎه  ﻋﻤﯿق ﻫﺴﺘﻨد.   ، ﭘﻤﭗ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎل از ﻧﻘﻄﻪ […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انواع الکترود

طرح توجیهی تولید انواع الکترود  ﻪ اﻧﻮاع ﺟﻮش ﻫﺎی ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐ ﺖ ، ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو روش ﻣﺮﺳﻮم در ﻣﯿﺎن ﻋﻮام ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﻮش ﺑﺮق اﺳ . اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻮﺷﮑﺎری از اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .  از ﯾﮏ ﻣﻔﺘﻮل ﮐﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ، در ﺟﻮش ﺑﺮق اﺳﺖ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل و […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انزیم های پانکراتیک جهت تولید چرم

طرح توجیهی تولید انزیم های پانکراتیک جهت تولید چرم ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎ ﻣﻠﮑﻮﻟﻬﺎﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﯼ و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁنﻓﺮﺁﻳﻨﺪمی دهند.ﻣﺜﻼ ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎﯼ هﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎ را ﭘﺮوﺗﺌﺎز هﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز

طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید(آنزیم سلولاز)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید انجین موتور سیکلت

طرح توجیهی تولید انجین موتور سیکلت اﻧﺠﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ آن ﻣـﯽ   ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣﺘﺮاﻗﯽ دو ﯾﺎ ﭼﻬﺎر زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽ  ﮔـﺮدد و ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  ﻣﻮﺗﻮر ﯾﺎ اﻧﺠﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ در […]

بیشتر بخوانید...