09369823314 ««شماره تلگرامی اا ایمیل» hadimoradiir@yahoo.com

بایگانی برچسب ها: های

طرح توجیهی تولید انزیم های پانکراتیک جهت تولید چرم

طرح توجیهی تولید انزیم های پانکراتیک جهت تولید چرم ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎ ﻣﻠﮑﻮﻟﻬﺎﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﯼ و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁنﻓﺮﺁﻳﻨﺪمی دهند.ﻣﺜﻼ ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎﯼ هﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎ را ﭘﺮوﺗﺌﺎز هﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید رنگ های صنعتی

طرح توجیهی تولید رنگ های صنعتی نام محصول انواع رنگ های صنعتی با کد آیسیک ۳: ۲۴۲۲۱۱۲۰ میباشد.این رنگ ها شامل رنگ های حلالی پلی استری و pu ،رنگ های حلالی اکریلیک و وینیل،رنگ های الکیدی،اپوکسی ،قطرانی،آمینوپلاست،فنوپلاست،نیترو سلولزی،رنگ های اکرلیک و وینیل پایه آبی و رنگ های پایه آبی بر پایه الکید،اپوکسی،سیلیکاتی،آمینوپلاست و فنو پلاست […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید رنگ های سرامیکی

طرح توجیهی تولید رنگ های سرامیکی در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺳﺎزی اﺻﻮﻻ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﻼ و ﺗﺰﺋﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎی  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی ﻓﻠﺰی اﺳﺘﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﺪ ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ (ﺳـﯿﻠﯿﺲ) ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺷـﺪه و اﺻـﻄﻼﺣﺎ ﻟﻌﺎب ﺳﺮاﻣﯿﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻟﻌـﺎب ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه را روی ﺳـﺮاﻣﯿﮏ ﭘﻮﺷـﺶ ﻣـﯽ […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید رنگ عایق حرارتی برای کاربردهای ساختمانی با گویچه های شیشه ای نانویی

طرح توجیهی تولید رنگ عایق حرارتی برای کاربردهای ساختمانی با گویچه های شیشه ای نانویی ذرات ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﮐﺮوی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﯿﮑﺮو ﮐﻪ  دارای ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﺻﻄﻼح Ceramic Sphere or Cenospere  ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ دارای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاوان در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ازجمله ﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده در رﻧﮓ ﻫﺎی […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید رنگ های طبیعی از ضایعات کارخانه کنسانتره انار جهت رنگ آمیزی چرمهای طبیعی

طرح توجیهی تولید رنگ های طبیعی از ضایعات کارخانه کنسانتره انار جهت رنگ آمیزی چرمهای طبیعی چرم جنسی است که در دباغی پوست خام جانوران،به ویژه گاو به دست می آید.فرایند دباغی ،پوست فساد پذیر را به یک ماده طبیعی پایدار ،دایمی و انعطاف پذیر برای کاربرهای گوناگون تبدیل میکند……….. تعداد صفحات:۴۰ فرمت:pdf اشتغال زایی:۱۰نفر […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالای آلودگی در نانو حفره های دستمال

طرح توجیهی تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالای آلودگی در نانو حفره های دستمال اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد  ﻣﯿﮑﺮوﻓﺎﯾﺒﺮﻫﺎ در ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﻓﺎﯾﺒﺮﻫﺎ ﺟﺬب ﺑﺎﻻی آب اﺳت. ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺤﺖ نیروی واندروالس بین مولکولی قرار دارند. .  ﻣﻠﮑﻮﻟﻬﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ […]

بیشتر بخوانید...

طرح توجیهی تولید روغن های صنعتی پایه

طرح توجیهی تولید روغن های صنعتی پایه محصول مورد مطالعه طرح حاضرروغن های صنعتی پایه میباشد.روغن پایه تولیدی از طریق بازیافت و تصفیه مجدد روغن های کارکرده با احراظ شرایط ویژه و تطابق فاکتورهای تعیین شده در آزمون های کنترل کیفیت استاندارد بسته به سطوح کیفیت استاندارد محصولات تولیدی از نظر ویژگی های کاربردی و […]

بیشتر بخوانید...

پروژه طراحی قالب های آهنگری توسط نرم افزارهای CAD/CAM

پروژه طراحی قالب های آهنگری توسط نرم افزارهای CAD/CAM               نوع فایل: word قابل ویرایش ۶۰ صفحه   مقدمه: آهن گریکار برروی فلز به منظور تبدیل آن به یک شکل مفید توسط پتک کاری و یا پرس کاری می باشد ، آهن گری از قدیمی ترین هنر های فلز […]

بیشتر بخوانید...

پروژه روند رشد فن آوری در موتورهای دیزلی، بنزینی و موضوع گازسوز

پروژه روند رشد فن آوری در موتورهای دیزلی، بنزینی و موضوع گازسوز               نوع فایل: word قابل ویرایش ۳۰ صفحه   چکیده: محدودیت های اعمال شده از طرف سازمانهای زیست محیطی، تدوین قوانین و استانداردهای جدید در کنترل میزان آلاینده های خروجی از موتورهای بنزینی و دیزلی موجب شده […]

بیشتر بخوانید...

پروژه سیستم های نانوالکترومکانیک(NEMS)

پروژه سیستم های نانوالکترومکانیک(NEMS)               نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۰۵ صفحه   مقدمه: محققان با استفاده از مواد و فرآیندهای میکروالکترونیک مدت هاست که کنترل پرتوها، چرخ دنده ها و پوسته های ماشین های میکروسکوپی را انجام داده اند که این عناصر مکانیکی و مدارهای میکروالکترونیکی که آن […]

بیشتر بخوانید...