09369823314 ««شماره پیام رسان بله ا ایمیل» boxagahiir@gmail.com

بایگانی برچسب ها: word

سنتز مشتقاتی از ۲-((۳- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها…

سنتز مشتقاتی از ۲-((۳- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها… فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. ۱ فصل اول: مقدمه و تئوری ۱-۱- کاربرد و اهمیت ایندان دیون.. ۳ ۱-۲- واکنش های چند جزئی.. ۵ ۱-۳- تهیه و سنتز ایندان دیون ها و مشتقات آن.. ۶ ۱-۳-۱- تهیه طبیعی. ۶ ۱-۳-۲- روش های سنتز آزمایشگاهی. ۷ ۱-۳-۲-۱- […]

بیشتر بخوانید...

مطالعه نظری ۸ هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو..

مطالعه نظری ۸ هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو..  فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول:نانوتکنولوژی۱ ۱-۱) مقدمه۲ ۱-۲) تاریخچه ی نانوتکنولوژی۲ ۱-۳) دگرشکلهای کربن۳ ۱-۳-۱) گرافیت:۳ ۱-۳-۲) الماس:۴ ۱-۳-۳) نانولوله کربنی (CNT):4 ۱-۳-۴) فولرنها:۵ ۱-۴) نانولوله ها۵ ۱-۴-۱) انواع نانولوله های تک دیواره۶ ۱-۴-۱-۱) […]

بیشتر بخوانید...

حل تشابهی جریان سکون متقارن محوریِ نانوسیال تراکم ناپذیر بر روی استوانه ساکن با در نظر گرفتن مکش سطحی یکنواخت در سطح…

حل تشابهی جریان سکون متقارن محوریِ نانوسیال تراکم ناپذیر بر روی استوانه ساکن با در نظر گرفتن مکش سطحی یکنواخت در سطح… فهرست مطالب  چکیده۱ فصل اولمقدمه و تاریخچه. ۲ ۱- ۱- مقدمه. ۳ ۱-۲- تاریخچه. ۴ فصل دوممعرفی مسأله. ۱۵ ۲- ۱- معرفی مساله. ۱۶ ۲- ۲- معادلات حاکم۱۷ ۲- ۲- ۱- معادلات حاکم […]

بیشتر بخوانید...

بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ …

بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ … چکیده در این تحقیق برای ارزیابی سطح انرژی پتانسیل بین­مولکولی (IPS) سیستم F2-F2به محاسبه­ی ضریب دوم ویریال گاز فلوئورپرداخته­ شد. IPS­ها با استفاده از سطح نظری QCISD(T) و مجموعه پایه‌ی cc-pVTZ-augبه­دست آمده­اند. محاسبات در فاصله‌ی دمایی ۱۰۰ تا […]

بیشتر بخوانید...

شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد…

شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد…   فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ..۱ مقدمه .۲ فصل اول :کلیات ۱-۱ گوگردزدایی …۶ ۱-۱-۱ گوگردزدایی باکتریولوژیکی …۷ ۱-۱-۲ گوگرد زدایی با فلزات و ترکیبات فلزی…۷ ۱-۱-۳ گوگرد زدایی به روش های شیمیایی..۸ ۱-۱-۴ گوگرد زدایی به روش اکسیداسیون..۸ ۱-۱-۵ […]

بیشتر بخوانید...

بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت های ثانویه و اثرآنتی اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL. …

بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت های ثانویه و اثرآنتی اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL. …  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ فصل اول – کلیات ۱-۱ پیشگفتار۳ ۱-۲ اهمیت موضوع۳ ۱-۳ اهداف تحقیق ۴ فصل دوم – بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه بخش اول – گیاه شناسی ۲-۱-۱ […]

بیشتر بخوانید...

بررسی خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات آن بر پارامتر های معادلات رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس…

بررسی خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات آن بر پارامتر های معادلات رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس… فهرست مطالب سپاسگزاری.. ‌د فهرست مطالب… ‌ه فهرست اشکال.. ‌ز فهرست جداول.. ‌ط چکیده۱ فصل اول- کلیات… ۲ ۱-۱- مقدمه. ۳ ۱-۲- اهمیتموضوع. ۶ ۱-۳- اهدافپژوهش… ۱۰ ۱-۳-۱- هدف اصلی. ۱۰ ۱-۳-۲- اهداف […]

بیشتر بخوانید...

بررسی قدرت گیاه پالایی اسطوخودوس Lavandula angustifolia و اندازه‌گیری سرب و کادمیوم در برگ و ریشه گیاه…

بررسی قدرت گیاه پالایی اسطوخودوس Lavandula angustifolia و اندازه‌گیری سرب و کادمیوم در برگ و ریشه گیاه…  فهرست مطالب عنوان صفحه خلاصه فارسی… ۱ مقدمه.. ۳  فصل اول: کلیات ۱-۱٫ هدف از انجام پایان‌نامه.. ۶ ۱-۲٫ بیان مسأله… ۶ ۱-۳٫ ضرورت و اهمیت موضوع.. ۸ ۱-۴٫ هدف اصلی… ۱۱ فصل دوم: مروری بر متون گذشته […]

بیشتر بخوانید...

رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتارترمو مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها…

رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتارترمو مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها…  عنوان صفحه  چکیده‌ی فارسی..۱ فصل اول: مقدمه ۱-۱- آلکید رزین.۳ ۱-۱-۱- ساختار شیمیایی و روشهای ساخت آلکید رزین…۴ ۱-۱-۱-۱- روش الکل‌کافت…۵ ۱-۱-۱-۲- روش اسید چرب..۶ ۱-۱-۲- مواد اولیه جهت ساخت آلکید رزین…۷ ۱-۱-۳- انواع […]

بیشتر بخوانید...

ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی…

ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون نانو ذرات معدنی…  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده .. ۱ مقدمه…۲ بخش اول مطالعات کتابخانه ای..۳ ۱-۱-اهداف تحقیق…۴ ۱-۲-فرضیه ها…۴ ۱-۳-غشا…۴ ۱-۴-تقسیم بندی غشا..۵ ۱-۴-۱-تقسیم بندی بر اساس مکانیسم حاکم بر جداسازی………………………………………………..۵ ۱-۴-۲-تقسیم بندی بر اساس جنس غشا…………………………………………………………………..۵ ۱-۴-۲-۱-غشاهای پلیمری………………………………………………………………………………..۶ ۱-۴-۲-۲-غشاهای مایع……………………………………………………………………………………۶ ۱-۴-۲-۳-غشاهای… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید...