ویلا ویو تماما جنگل ۲۹۰ متر

ویلا ویو تماما جنگل ۲۹۰ متر

:»» زمین ۲۹۰ 

:»» بنا ۱۳۰

:»» قیمت کل ۳۹۰ 

:»» سه طرف کاملا جنگل

:»» ویو عااااالی 

:»» خریدار واقعی تخفیف داره

:»» انشعابات نصب 

تو دل جنگل
چسبیده به جنگل های جوربند و واز

تماس : ۰۹۱۹۹۷۶۰۸۸۴

 
  

تماس : ۰۹۱۹۹۷۶۰۸۸۴